Ochrana osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje členů spolku Softballový klub Joudrs Praha, IČ: 673 65 582, se sídlem Mirovická 1093/32, Kobylisy, 182 00 Praha 8, (dále jen „spolek“) a dále zákonných zástupců nezletilých členů spolku. Pokud jsou vaše osobní údaje předány spolku, můžeme být správcem vašich osobních údajů.

1. Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje členů spolku Softballový klub Joudrs Praha, IČ: 673 65 582, se sídlem Mirovická 1093/32, Kobylisy, 182 00 Praha 8, (dále jen „spolek“) a dále zákonných zástupců nezletilých členů spolku. Pokud jsou vaše osobní údaje předány spolku, můžeme být správcem vašich osobních údajů.

2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

• Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla)

• datum narození členů,

• informace o sportovních výkonech a výkonnosti členů, předchozí sportovní kariéře,

• komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)

• informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však, prosím, na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme. Pro korektní fungování webu používáme služby Google Analytics, které nevyužívají údaje umožňující zjistit totožnost uživatele, pracují pouze s IP adresou používaného zařízení.

Na základě uděleného souhlasu můžeme shromažďovat následující údaje:

• fotografie členů, na něž se nevztahují licence dle zákona č. 89/2012 Sb. (a které tedy lze pořídit nebo použít i bez souhlasu subjektu), z nichž je možné poznat vaši totožnost

• rodné číslo

• údaje o zdravotním stavu člena – za účelem ochrany zdraví a zdravého rozvoje dítěte.

3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

• Pro naplňování účelu spolku

Účel spolku definují stanovy klubu následovně

„Účelem Klubu je vytváření příznivých podmínek pro uspokojování zájmu svých členů o softball, pomoc k ovládnutí všech znalostí a dovedností souvisejících se softballem s přihlédnutím k věku a dispozicím členů, a tím vytvářet předpoklady pro jejich úspěšný vstup do soutěžních aktivit klubu, a to jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku.“

Tím plníme náš oprávněný zájem.

• Pro naplňování činnosti klubu

Hlavní činnost klubu definují stanovy klubu následovně:

„Hlavní činností klubu je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu a softballu. Činnost klubu směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu jeho členů. K dosažení svých cílů klub zejména:

a) zajišťuje sportovní výcvik svých členů i ostatních zájemců o softball,

b) dbá o všestranné i speciální znalosti trenérů a dalších činovníků klubu,

c) přihlašuje členy k účasti na sportovních soutěžích, turnajích a jiných akcích,

nebo je z takové účasti odvolává; činí návrhy registrací podle podmínek stanovených pořadatelem sportovního podniku,

d) pořádá vlastní tréninky, soustředění a může pořádat vlastní sportovní podniky a činnosti s nimi spojené,

e) pořádá společenské; sportovní a jiné akce pro své členy i ostatní zájemce o softball, může pořádat dětské tábory,

f) buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo i svěřená sportovní i jiná zařízení za účelem materiálního a technického zabezpečení fungování klubu,

g) získává podpory a dary od jiných fyzických a právnických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty od svazových orgánů, sportovních institucí, ze státního rozpočtu i rozpočtu obce,

h) prostředky ke krytí nákladů spojených s provozem klubu může získat formou sponzoringu, reklamou, prodejem nebo pronájmem práv a majetku klubu, jakož i dalšími činnostmi, pokud jsou podle zvláštního zákona povoleny,

i) může v dohodě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou založit jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou právnickou osobu, nebo svou účastí do této existující právnické osoby vstoupit,

j) dobrovolně se sdružuje do střešních sportovních institucí, udržuje partnerské vztahy s jinými sportovními kluby v České republice i zahraničí a spolupracuje se školními a zájmovými institucemi, které by svými vlivy a prostředky mohli podpořit fungování klubu.

Vedle hlavní činnosti může Klub vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“

Tím plníme náš oprávněný zájem.

• Abychom informovali o novinkách v našem klubu a ve světě softballu

Pokud od nás nechcete dostávat sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás.

Tím plníme náš oprávněný zájem.

• Pro zlepšení naší činnosti a splnění našich administrativních cílů

Mezi účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy. Uvedené zahrnuje i použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely. Pokud neexistuje žádná konkrétní právní povinnost, kterou bychom měli splňovat, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem splnění našich oprávněných zájmů při řízení naší obchodní činnosti a zajištění přesnosti a platnosti našich záznamů.

• Pro ochranu vašeho zdraví

Pro ochranu zdraví a zdravého rozvoje našich členů uchováváme údaje o zdravotním stavu našich členů.

Tak činíme na základě Vašeho souhlasu.

• Pro registraci člena v České softballové asociaci a z toho plynoucí pojištění úrazového dítěte

Tak činíme na základě Vašeho souhlasu.

• Pro medializace naší činnosti

Pro medializaci naší činnosti, pro zachycení momentů, pro užití v marketingových a propagačních materiálech spolku (zejména webových stránkách a profilech spolku na sociálních sítích) uchováváme fotografie členů, na něž se nevztahují licence dle zákona č. 89/2012 Sb. (a které tedy lze pořídit nebo použít i bez souhlasu subjektu), z nichž je možné poznat totožnost člena. Činíme tak na základě Vašeho souhlasu.

• Pro zlepšení komunikace v rámci klubu

Pro zlepšení komunikace v rámci klubu poskytujeme kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) našich členů, kteří jsou současně trenéry nebo funkcionáři, ostatním členům klubu. Zveřejňujeme je i na webových stránkách klubu, kde jsou přístupné všem návštěvníkům.

Činíme tak na základě Vašeho souhlasu.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout spolku své osobní údaje obecně dobrovolné, v případě neposkytnutí určité informace, nemusí být spolek schopen splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

• Českou softballovou asociací,

• dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; a

• vládními orgány.

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi právními povinnostmi.

Spolek používá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů. Náš poskytovatel e-mailových systémů a poskytovatelé IT podpory a údržby IT systémů mají zavedené standardní smluvní doložky k dostatečné ochraně vašich osobních údajů. Pokud máte zájem o bližší informace o příslušných bezpečnostních opatřeních, prosím, obraťte se na nás. Kontaktní informace jsou uvedeny níže.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se zpracování objednávek bude spolek uchovávat po dobu 10 let. Spolek může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste u spolku aktivní. Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u spolku, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého oslovování e-mailem nebo jinou formu elektronické komunikace ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby spolek dále vaše údaje pro tyto účely nezpracovávala.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů. Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají spolku nadále vaše osobní údaje zpracovávat.

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

7. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu tereza.jakesova@joudrs.cz . V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

8. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách http://joudrs.cz/o-klubu/ochrana-osobnich-udaju/